Български (България)English (United Kingdom)

Еко селище, София България


Статус: Концепция
Вид: Жилищни сгради
Местоположение: с. Мрамор, район Връбница - София

Клиент: Софийска община
Площ: 21 240 кв. м.
Година: 2014
Данни: Конкурсен проект

Екип: арх. Гергана Барабонкова LEED AP
           арх. Сайо Окада LEED AP
          инж. Румен Йорданов LEED AP
          арх. Драгос Фодореану
          канд. арх. Катерина Димитрова
          канд. арх. Константин Въжаров
          Сачи Сато
          инж. Румяна Кулина


Концепция на проекта: Екологично, самостоятелно обособено селище, без автомобилно движение.
Основната цел на разработеното Еко селище е то да бъде пример за екологично строителство, което да мотивира, обучава, и вдъхновява българската и Европейската общественост за прилагането на устойчивите методи и технологии в строителството.
Теренът е разработен така, че да има ограничен достъп на автомобили във вътрешността на селището. Автомобилите и обществения транспорт ще се движат по периферията. Всички паркинги са покрити с фотоволтаични панели, които ще произвеждат слънчева енергия за селището и заедно с това ще спомогнат да се избегне ефектът на "топлинния остров".
Във вътрешността на Еко селището има три вида пътища:
- 'проходими улици' с усилена настилка за пешеходци и колоездачи - с достатъчна ширина, за да може при нужда по тях да мине автомобил на спешна помощ, полиция и противопожарна служба. По тях ще се осъществява и обслужването на обществените сгради.
- алеи за колоездачи, обособени със земна настилка и преминаващи през цялото селище.
- път с дървена настилка, който съединява четири тематични парка - 'Пролет', 'Лято', 'Есен' и 'Зима', разположени от север на юг, в централната част на селището.

Три вида жилищни сгради са заложени в концепцията на проекта:
- еднофамилни къщи - всяка от тях има самостоятелен двор.
- жилищни клъстери - ползват общ двор и имат отделни самостоятелни тераси, разделени една от друга със стени от зеленина.
- апартаментни сгради - нискоетажни сгради със зимни градини. В партерните етажи на всяка апартаментна сграда са разположени магазини.

В концепцията на проекта е заложена идеята за един равноправен свят. На територията на цялото селище е осигурен достъп за хора с увреждания. 5% от жилищата от всеки тип, ще бъдат достъпни за хора с увреждания.

Всички еднофамилни, клъстерни жилища и апартаментни сгради имат вентилационна система с оползотворяване на топлината. Естествената вентилация през прозорците по време на дните и вечерите, когато температурата навън е комфортна спомага за охлаждането на помещенията. Всички жилищни сгради имат плосък зелен покрив. 30% от покривите им са покрити с фотоволтаични панели, слънчевата енергия от които покрива 1/4 от консумацията на общата енергия на съответното жилище. Допълнителната нужда от енергия за отопление както и топлата вода се доставят от местната геотермална централа.

Обществените сгради са разположени централно на терена, в непосредствена близост до откритото пространство за театрални и културни събития. Еко селището ще разполага със своя библиотека, медицински център, аптека, магазини за книги, дрехи, обувки, играчки и храна, фризьорски салон, малки ресторанти и кафета. До входа на парковете 'Лято' и 'Есен' ще има помещение за отдаване на велосипеди под наем. На партерните етажи на апартаментните сгради са проектирани общо шест отделни магазини за дрехи и спортни принадлежности. От източната страна на парковете 'Лято' и 'Есен' е разположена работилница 'Направи си сам', където жителите ще могат да реализират свои идеи за дома и бита.
Всички обществени сгради ще бъдат със зелени покриви, като 30% от площта им ще бъде покрита с фотоволтаични панели.

В североизточната част на селището е разположен спортен комплекс с тенискортове, открит плувен басейн и помещения за съблекални и душове. В близост до тях се намира обществена градина за зеленчуци и плодови дървета. В нея жителите ще могат да отглеждат свои пресни плодове и зеленчуци. Почвата в градината ще се наторява от няколко компост станции на територията на селището. В източната част на терена е разположена геотермална топлоцентрала, която ще доставя отопление и топла вода за жилищните и обществените сгради. Непосредствено до геотермалната топлоцентрала се намира станция за рециклиране на готварско олио, което ще се събира от жителите в Еко селището и ще се преобразува в био гориво.

Съчетаването на всички изброени дейности ще насърчава хората, да прекарват повече от времето си в селището, без да се налага да пътуват навън и да ползват своите автомобили.

Вентилация на терена

Проектът взима под внимание всички местни особености на терена и местния климат. Основните фактори, влияещи върху марко-вентилацията на терена са местните ветрове, топографията и локалния микро климат.
Местни Ветрове
Сезонните ветрове играят основна роля в макро вентилацията на терена и нашият проект е адаптиран да използва този ресурс, за да оптимизира естествената вентилация в сградите и да осигури максимално близки до естествените условия в откритите пространства. Климатичните данни от местната обсерватория показват доминантни ветрове от запад. През есента и пролетта вторични посоки са изток и югоизток.
Вентилационен анализ на сградите и плана на селището
Селището е планирано да постигне оптимална симбиоза с местните доминантни атмосферни условия чрез детайлен CFD модел:

  • Проектът успешно постига основните цели за устойчиво развитие на селището по отношение на вентилация и местен микро-климат:
  • Разположението на сгради и отворени пространства постига минимален ефект на ветрово засенчване в и извън парцела на селището.
  • Избегнати са „мъртви“ зони по отношение циркулация на въздуха и по този начин се създават условия за добра естествена вентилация в сградите.
  • Не се създава ускорение на скоростта на вятъра в пешеходната зона (открити пространства и до 3м. височина).
  • Минимизирано е влиянието на предложеното селище върху съседните терени по отношение на вятър и макро-вентилация.

Естествено осветление
Дневната светлина е от важно значение за комфорта на обитателите. Проектът ни постига оптимално използване на дневната светлина в пълно съответствие с водещите международни стандарти в това отношение. Всички сгради имат оптимизирана ориентация и разположение на прозорци и горно осветление, както и вътрешно разположение. За да изследваме количествено използваните стратегии за използване на дневна светлина, използваме симулация на естествената светлина чрез RADIANCE модел при стандартни облачни условия.

Параметри на прозрачните елементи
В резултат на усилията ни за оптимизиране на естествената светлина, използването на low-E прозорци с VLT фактор 0.76 и подходящо засенчване

Енергийни характеристики на жилищните единици
Всички жилищни сгради на територията на Еко Селището са проектирани в съответствие с Наредба № РД-16-1058 и отговарят на изискванията за най-високия енергиен клас А

  Проектна стойност
Q/Af
Референтна стойност
QR/Af
Изпълнено условие Постигнат клас на
енергийна ефективност
Еднофамилна къща 96 kWh/m2 208 kWh/m2 (Q/Af) < 0.5*(QR/Af) Клас А
Клъстерни жилища 108 kWh/m2 221 kWh/m2 (Q/Af) < 0.5*(QR/Af) Клас А
Апартаменти 85 kWh/m2 203 kWh/m2 (Q/Af) < 0.5*(QR/Af) Клас А


Сградите са проектирани пo стандарта за пасивните сгради и имат следните енергийни характеристики, изчислени с Пакета за Проектиране на Пасивни Къщи ( PHPP

Eднофамилни къщи
Специфична нужда от енергия за отопление 15KWh/m2a
Специфична нужда от енергия за охлаждане 1KWh/m2a
Общо потребление енергия на сградата за всички нужди 96 KWh/m2a
Въздухонепроницаемост 0.6 1/h

Клъстерни жилища
Специфична нужда от енергия за отопление 15KWh/m2a
Специфична нужда от енергия за охлаждане 7KWh/m2a
Общо потребление енергия на сградата за всички нужди 108 KWh/m2a
Въздухонепроницаемост 0.6 1/h

Апартаменти
Специфична нужда от енергия за отопление 12 KWh/m2a
Специфична нужда от енергия за охлаждане 4 KWh/m2a
Общо потребление енергия на сградата за всички нужди 85 KWh/m2a
Въздухонепроницаемост 0.6 1/h

Материалите, които ще се използват в жилищата на Еко селището са екологични и допринасят за здравето на техните обитатели. В разработените жилищни единици са използвани материали, които са възобновяеми, рециклируеми, с местен произход, както и материали с рециклируемо съдържание:
     - дърво
     - слама
     - дървени палети
     - мазилка от глина
     - изолация от овча вълна
     - бетон с рециклируемо съдържание
     - регенерирана дървесина за подови настилки
     - стъклени плочки от рециклициклирано стъкло

Енергия от ВЕИ технологии
На територията на Еко селището са разположени следните възобновяеми източници на енергия: фотоволтаични системи, слънчеви панели за топла вода и станция за рециклиране на готварско олио и преобразуването му в биодизел.
Общата площ на фотоволтаичните системи по покривите на сградите и като покритие на паркингите възлиза на 9130.04 кв. м. Енергията генерирана от фотоволтаичните системи покриват 80% от консумираната енергия в Еко селището.